fbpx

Algemene en gebruiksvoorwaarden

 1. BV VM-consulting is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Bagattestraat 1B, 9800 Bachte-Maria-Leerne. De vennootschap staat gekend in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0743582303.
 2.  Ongeacht welke medewerker of personeelslid binnen het kantoor de diensten uitvoert, de BV VM-consulting is de enige contracterende partij met de klant.
 3. De overeenkomst die u afsluit met de vennootschap is onderworpen aan het Belgisch recht.
 4. De BV VM-consulting is niet aansprakelijk voor onzorgvuldigheden of fouten gemaakt door onafhankelijke dienstverleners waarop zij beroep doet zoals bijvoorbeeld een notaris, de gerechtsdeurwaarder enzovoort.
 5. De vennootschap is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke geschillen conform BOEK XVI van het Wetboek Economisch Recht. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening kan worden gericht aan: de vennootschap rechtstreeks per post (Bagattestraat 1b, 9800 Bachte-Maria-Leerne), per e-mail (info@evm-consulting.be) of telefonisch (0497/90.80.00), U kan zich steeds richten tot de bevoegde rechtbank bij een geschil omtrent de dienstverlening of de staat van kosten en erelonen.
 6. De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website. BV VM-consulting is niet aansprakelijk voor:
  • het gebrekkig functioneren van de website;
  • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
  • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.
 7. De ereloon- en kostenberekening worden steeds met de cliënt voorafgaandelijk aan de aanvang van de overeenkomst besproken. Er wordt een dienstverleningsovereenkomst opgemaakt waarin de berekeningswijze van de staat van erelonen en kosten wordt gespecifieerd en waarin wordt bepaald of er een provisie (voorschot) wordt gehanteerd. BV VM-consulting hanteert verschillende berekeningswijzen naar gelang het soort dossier, de urgentie, de moeilijkheidsgraad en de specialisatie, met name:
  • via een schriftelijk afgesproken uurloontarief of
  • via een schriftelijk afgesproken forfait
  • en via een percentage aan kosten voor de dekking van de interne (administratie)kosten
  • en via vaste kosten voor de dekking van de aanmaak van het dossier (75,00 euro excl. btw), per aangetekende zending (20,00 euro excl. btw), gerechtskosten en verplaatsingen per kilometer

Er wordt op regelmatige basis gefactureerd. De factuur dient binnen de 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de datum van de verzending te worden geprotesteerd middels aangetekend schrijven aan het adres Bagattestraat 1b, 9800 Bachte-Maria-Leerne. De factuur is betaalbaar binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de datum van de verzending.

Bij gebrek aan betaling binnen de voormelde termijn zijn er van rechtswege interesten aan de wettelijke interestvoet (indien van toepassing conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het openstaand saldo evenals een forfaitair schadebedrag van 50,00 euro.

Bij gebrek aan betaling behoudt BV VM-consulting zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de opschorting van de dienstverlening toe te passen.

Wenst u meer informatie?​

Om u optimaal te kunnen bijstaan, verzekeren wij een permanente bereikbaarheid.