fbpx

Algemene en gebruiksvoorwaarden

Algemene en gebruiksvoorwaarden

 1. BV VM-advocaten is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Langevelddreef 26 001, 9840 De Pinte. De vennootschap staat gekend in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0743582303.
 1. Ongeacht welke advocaat, medewerker of personeelslid binnen het kantoor de diensten uitvoert, de BV VM-advocaten is de enige contracterende partij met de cliënt. De advocaten die verbonden zijn aan de vennootschap hebben elk afzonderlijk een eigen ondernemingsnummer, hetgeen vermeld staat op de website. Meester Eva Van Meirhaeghe voert haar activiteiten als advocaat uit onder de vorm van BV VM-advocaten.
 1. De overeenkomst die u afsluit met de vennootschap is onderworpen aan het Belgisch recht.
 1. De advocaten verbonden aan de vennootschap zijn onderworpen aan de codex deontologie voor advocaten die geraadpleegd kan worden op de website advocaat.be. Daarnaast zijn de advocaten tevens onderworpen aan de reglementen van de balie waarbij zij zijn aangesloten.
 1. De BV VM-advocaten is niet aansprakelijk voor onzorgvuldigheden of fouten gemaakt door onafhankelijke dienstverleners waarop zij beroep doet zoals bijvoorbeeld een notaris, de gerechtsdeurwaarder enzovoort.
 1. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van (de advocaten aangesloten bij) BV VM-advocaten is beperkt conform de aansprakelijkheidsverzekering (collectieve polis) van de Gentse Balie. De verzekeraar is op heden[1] de NV Amlin Corporate Insurance met vestiging te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9.
 1. De vennootschap en de advocaten die erbij zijn aangesloten zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke geschillen conform BOEK XVI van het Wetboek Economisch Recht. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening kan worden gericht aan:
  • de vennootschap rechtstreeks per post (Langevelddreef 26 001, 9890 De Pinte), per e-mail (info@vmadvocaten.be) of telefonisch (0497/90.80.00),
  • en/of aan de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA – adres: 1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8) via een standaard klachtenformulier (beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/).

Voor geschillen met betrekking tot de staat van erelonen en kosten kan u zich richten tot de OCA of tot de stafhouder van de Balie Gent die de procedure van arbitrage zal opstarten (informatie: www.balie-gent.be).

U kan zich steeds richten tot de bevoegde rechtbank bij een geschil omtrent de dienstverlening of de staat van kosten en erelonen.

 1. De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website. BV VM-advocaten is niet aansprakelijk voor:
 • het gebrekkig functioneren van de website;
 • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
 • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.
 1. De ereloon- en kostenberekening worden steeds met de cliënt voorafgaandelijk aan de aanvang van de overeenkomst besproken. Er wordt een dienstverleningsovereenkomst opgemaakt waarin de berekeningswijze van de staat van erelonen en kosten wordt gespecifieerd en waarin wordt bepaald of er een provisie (voorschot) wordt gehanteerd.

BV VM-advocaten hanteert verschillende berekeningswijzen naar gelang het soort dossier, de urgentie, de moeilijkheidsgraad en de specialisatie, met name:

 • via een schriftelijk afgesproken uurloontarief waarbij de besteden tijd per aangevat kwartier wordt aangerekend of
 • via een schriftelijk afgesproken forfait
 • en via een percentage aan kosten voor de dekking van de interne (administratie)kosten
 • en via vaste kosten voor de dekking van de aanmaak van het dossier (75,00 euro excl. btw), per aangetekende zending (20,00 euro excl. btw), gerechtskosten en verplaatsingen per kilometer

Er wordt op regelmatige basis gefactureerd. De factuur dient binnen de 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de datum van de verzending te worden geprotesteerd middels aangetekend schrijven aan het adres Langevelddreef 26 001, 9840 De Pinte. De factuur is betaalbaar binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de datum van de verzending.

Bij gebrek aan betaling binnen de voormelde termijn zijn er van rechtswege interesten aan de wettelijke interestvoet (indien van toepassing conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het openstaand saldo evenals een forfaitair schadebedrag van 50,00 euro.

Bij gebrek aan betaling behoudt BV VM-advocaten zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de opschorting van de dienstverlening toe te passen.

[1] 15.01.2021

Wenst u meer informatie?​

Om u optimaal te kunnen bijstaan, verzekeren wij een permanente bereikbaarheid.