fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BV VM-advocaten gaat een middelenverbintenis aan om de aangeboden opleidingen te laten plaatsvinden. Ingeval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers enzovoort) kan BV VM-advocaten de opleiding annuleren of de opleiding verplaatsen naar een ander moment of datum. Bij annulering zal de betaling van de klant teruggestort worden indien gewenst zonder interest of andere vergoeding. BV VM-advocaten behoudt zich het recht voor om de spreker van de opleiding te wijzigen indien dit noodzakelijk is.

De klant kan de deelname annuleren met terugstorting van de deelnameprijs tot 31 dagen voor de aanvang van de opleiding. Na deze datum zal de deelnameprijs integraal opeisbaar zijn.

De factuur dient binnen de 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de datum van de uitgiftedatum te worden geprotesteerd middels aangetekend schrijven. De factuur is betaalbaar binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de uitgiftedatum.

Bij gebrek aan betaling binnen de voormelde termijn zijn er van rechtswege interesten aan de wettelijke interestvoet (indien van toepassing conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het openstaand saldo evenals een forfaitair schadebedrag van 50,00 euro.

De aansprakelijkheid van BV VM-advocaten is beperkt tot de aansprakelijkheid die bij wet dwingend is bepaald. BV VM-advocaten is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade (bijvoorbeeld verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten) of schade veroorzaakt door de klant of derden.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen mag de inhoud en de documentatie van de opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van de opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van BV VM-advocaten.

De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van BV VM-advocaten, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door BV VM-advocaten houdt geenszins een afstand van recht in.

Bij een geschil zijn de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd.

Wenst u meer informatie?​

Om u optimaal te kunnen bijstaan, verzekeren wij een permanente bereikbaarheid.